InfoVermaningenDe GeschiedenisHet TeamActiviteitenActueelLinks

De Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek


Geschiedenis

Het is 1970 wanneer de streekgemeente Friesland-West wordt opgericht, een combinatie bestaande uit de zelfstandige gemeente Franeker, Baard, Itens, Witmarsum-Pingjum, Bolsward en IJlst.
Doel: Financieel sterker en daarmee de mogelijkheid voor 2 fulltime predikanten.

In 1979 eindigt deze combinatie en wordt de streekgemeente De Lytse Streek, een combinatie van de vier doopsgezinde gemeenten Baard, Franeker, Itens en Witmarsum- Pingjum opgericht. Sinds 1998 bestaande uit Baard-Itens(fusie), Franeker en Witmarsum-Pingjum.
Ook nu zijn de financiën de reden tot deze stap, 2 fulltime predikanten is te lux, gestart wordt met 2 parttime-predikanten.
Het ledental bedraagt bij de start: Baard 34 leden; Franeker 110 leden; Itens 59 leden en Witmarsum-Pingjum 22 leden, totaal 225 leden.
In datzelfde jaar werd een beleidscommissie ingesteld met als opdracht het uitbrengen van adviezen aan het gezamenlijke overlegorgaan 'de Streekraad' over de toekomstige organisatorische en inhoudelijke activiteiten van de doopsgezinden in De Lytse Streek.

Dit leidde in 1992 tot de bewustwording en vaststelling van een aantal zorgelijke ontwikkelingen. Het ledenaantal slonk, de financiële positie van de gemeenten verslechterde, het kader in de gemeenten nam af evenals de beschikbaarheid van predikanten.
Medio 1992 waren er nog 155 leden. In 2000 was dit aantal afgenomen tot 117.
Belangstellenden werden in 1992 en 2000 niet vermeld. In 2002 waren dat er 21.
De conclusie blijft dat het ledental jaarlijks zal afnemen en dat het aantal belangstellenden toeneemt.
De kosten zullen blijven stijgen en het niveau van de inkomsten in mindere mate. Aan interen op het vermogen valt dan ook niet te ontkomen.
De beleidscommissie werd heroriëntatie gedwongen. Hoe een toekomstig levend en vitaal gemeenteleven in de Lytse Streek te waarborgen? Geen geringe opgave, maar wel een uitdaging die de streekgemeente dwingt tot herbezinning.
De gezelligheid, de ruimte voor gesprek en de onderlinge verbondenheid is niet voldoende om een gemeente op te bouwen.
Alle betrokkenen zullen ervan doordrongen moeten zijn dat zij samen een gemeente van Christus vormen en dat er vanuit dat fundament met het oog op de zorgelijke financiële situatie gezocht wordt naar samenwerking. Dit is zowel een gave als een opgave.

In 1995 namen de vier kerkenraden het voortouw in het toekomstproces.
In 1997 wordt besloten de bestaande samenwerking voort te zetten. Baard en Itens gaan fuseren en 1 predikant zal de wagen moeten trekken.
De verkoop van het kerkgebouw in Baard en een deel van het gebouw in Franeker draagt bij tot een verbeterde financiële positie.

Per 1 januari 2004 ontstaat er door vertrek van de predikant een vacature. Deze herder-loze periode , ingevuld door een consulent, zal duren tot 1 mei 2007.
Op1 mei 2007 wordt ds. Wiske Beuker als predikante van de streekgemeente De Lytse Streek bevestigd.

In de taakovereenkomst is vastgelegd dat de predikante voor 50% werkzaam zal zijn
binnen de Lytse Streek én voor de overige 50% zal de predikante de overeengekomen taken van en bij het IMSC (St. Intern. Menno Simons Centrum te Witmarsum) vervullen.

In de periode 2005 -2008 blijft de beleidscommissie druk bezig de kerkenraden en leden ervan te overtuigen dat spoedige maatregelen onontkoombaar zijn.
Organisatorische problemen, bezetting kerkenraden en de verwachtingen bij de leden en belangstellenden omtrent de toekomst van de Lytse Streek vragen om verantwoordelijkheid en een eensgezinde mening van de 3 kerkenraden en streekraad.

Er worden groothuisbezoeken georganiseerd, waaraan de helft van de leden en 2/3 van de belangstellenden deelnemen. Gerichte onderwerpen en vragen worden in een beleidsnotitie vastgelegd. De inmiddels ingestelde 'Wurkgroep om 'e tafel over de toekomst' van de Lytse Streek die de taken van de eerdere beleidscommissie voortzet, gaat hiermee aan de slag.
We schrijven inmiddels 2009 wanneer het 2e concept beleidsnotitie samengaan van de 3 doopsgezinde gemeenten in de “Lytse Streek” voor besluitvorming aan de leden en belang-stellenden kan worden voorgelegd.
Het resultaat is positief en in 2010 worden de statuten voor de nieuwe gemeente opgesteld en door de leden goedgekeurd, en eindelijk gevolgd door de beoogde éénwording.

Op zondag 12 december 2010 wordt na afloop van een bijzondere dienst de fusie-akte getekend en is de doopsgezinde gemeente De Lytse Streek een feit.

De nieuwe gemeente telt bij de start 82 leden en 36 belangstellenden.

U ziet De Lytse Streek is een kerk met toekomst.

Zoeken naar