InfoVermaningenDe GeschiedenisHet TeamActiviteitenActueelLinks

Info

Items over Baard, Itens, Franeker, Witmarsum-Pingjum en de Lytse Streek

Programmaboekje

Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek

Programma 2017 -2018


Kofjemoarn Franeker

Ontmoeting staat centraal, naar elkaar luisteren en met elkaar delen. Het onderwerp is minder belangrijk. Er is wel een onderwerp dat aan de orde komt, maar het gesprek kan alle kanten uitgaan. Dit jaar zal er aandacht zijn voor een aantal mystieke – maar wel toegankelijke – teksten.

We komen rond tien uur bij elkaar tot ongeveer half twaalf.

13 september en 1 november, 6 december, 17 januari en 14 maart en 2 mei. De eerste keer, op 13 september, komen we bij elkaar bij Tjitske de Jong. Daar maken we verdere afspraken.


Kofjemoarn Wommels

Ook bij deze kofjemoarn is ontmoeting het meest belangrijk. Samen praten we met elkaar over een onderwerp met betrekking tot ons geloof. Vast onderdeel is een gedicht door Tseard van der Hem uitgezocht. We sluiten af met een lied. De groep wordt wat kleiner, wie mee wil doen is van harte welkom!

We beginnen om tien uur en sluiten rond half twaalf af.

6 september, 18 oktober, 29 november, 10 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april, in Nij Stapert, koffiekamer eerste verdieping.


Liturgiegroep

De liturgiegroep houdt zich bezig met onze manier van vieren. Waarom doen we het zo, zoals we doen? Wat kan anders? De afgelopen jaren hebben we prachtige vieringen vorm gegeven in de periode op weg naar Pasen. Nu de vermaning in Franeker er niet meer is beraden we ons hoe we opnieuw invulling gaan geven aan deze periode. Een andere vraag is hoe we de avondmaalvieringen kunnen variëren en een passende naam geven. Aan het eind van het seizoen maken we een klein reisje, de datum zullen we samen plannen.

26 oktober, 1 december, 25 januari en 1 maart en 30 mei. We komen bij elkaar bij zr. Afke Kuipers, Hortusstr. 4, Franeker.

Kofje +

Een gesprekskring rond bijbelse thema’s en onze eigen levenservaring en vragen. We leren in deze groep vooral van elkaar en van het delen van onze ervaringen in het leven. Dit seizoen gaan we verder met het boekje ‘In gesprek met Menno’, over de vraag wat het betekent om Christen te zijn. Niet alleen wat betekent ons geloof, maar vooral wat betekent dat voor onze manier van leven en de vragen die we stellen en de problemen die we aan de kaak stellen. Is wat


Menno hierover schrijft nog actueel of vinden we het niets of confronterend? Naast een tekst van Menno bespreken we ook een bijbeltekst waarnaar hij verwijst. In het voorjaar lezen en bespreken we een paar teksten van Menno over vrede. Waarom wordt zo geschreven over vrede en geweldloosheid? Hoe verbindt Menno dat met zijn geloof en met de leefwijze van een Christen. Naar welke bijbelteksten verwijst hij en hoe lezen wij die nu? Wat vinden we zelf, wat zijn onze motieven om ons in te zetten voor vrede, wat kunnen we. Het maakt niet uit of u eerdere bijeenkomsten hebt gemist. Elke morgen vormt een afgerond geheel. Als u enthousiast wordt en mee wilt doen, dan graag aanmelden in verband met de ruimte, flora.visser@gmail.com of 0515-232415.

De bijeenkomsten vinden plaats bij Dini Smid, Parkstate 4, Franeker.

11 oktober en 8 november 2017, 14 februari en 18 april 2018. 10.00 -11.45 uur.


Vrouw

Samen in gesprek over de zin van het leven, dat voor ieder op haar eigen manier complex is en ons voor vragen stelt. Een open groep voor vrouwen. Het beeld van een rivier sprak me aan om mee te beginnen. De rivier kan symbool voor een grens zijn, waar je over gaat. Wat laat je achter, waar kijk je naar uit. Op een andere manier lijkt de


grillige loop van een rivier op ons leven. Er is een begin, klein en voorzichtig, stroomversnellingen, bochten en uiteindelijk de zee.

17 oktober, 12 december, 19 februari en 5 maart.

Stienferlizzers

Een trouwe club, trouw aan elkaar en aan vertrouwen in elkaar. Fijne avonden met serieuze gesprekken en steun voor wie dat nodig heeft. Er is ruimte om je verhaal te doen. Het boek "Aangeraakt door de Eeuwige" komt aan de orde, aangevuld met wat het dagelijks leven ons aanreikt. De eerste avond gaan we wandelen in Witmarsum. We ontmoeten elkaar daar in de vermaning. We maken er weer een mooi jaar van!21 september, 26 oktober, 30 november, 15 februari, 22 maart en 19 april.


De laatste avond is voorlopig gepland op 14 juni. Plaats wordt nog bekend gemaakt.

Martinikring

De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep in de omgeving van Itens. Dit jaar gaan we bijbellezen en dan nemen we onze favoriete teksten als uitgangspunt. Ieder van de voorgangers bereidt iets voor over zijn/haar eigen favoriet. We zijn ook nieuwsgierig naar uw favoriete tekst.

Woensdag 25 oktober in de Vermaning van Itens, woensdag 22 november in de St. Martinuskerk van Reahûs en 7 februari in de Martinitsjerke van Easterein, steeds van 10.00 – 12.00 uur.

Koor Het koor begint weer met repeteren op woensdag 20 september, 14.00 uur in de vermaning in Harlingen.

Het koor zal optreden in diverse diensten:

- op 12 november 2017 in Harlingen, - op 10 december 2017 in Itens, Lessons & Carols - op 25 maart 2018 in Harlingen, Palmpasen - op 20 mei 2018 bij de Lytse Streek, Pinksteren.


Daarnaast is er nog een optreden op 5 november bij de Oogstdienst van de Vrije Evangelische Gemeente in Franeker.
Ring Bolsward Er worden door de gezamenlijke voorgangers een aantal activiteiten georganiseerd voor de broeders en zusters uit de hele Ring.

De eerste van die activiteiten is de Fredeskuier in Wytmarsum op 20 september. De start vindt plaats in Aylvastate. We beginnen uiterlijk 19.00 uur. Er zijn verschillende stopplaatsen waar wordt gezongen of verteld. Samen verbeelden we al de mogelijkheid van vrede. De route voert ons langs de school, de camping en de molen. Om ongeveer tien over acht sluiten we af in de Koepelkerk. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Woensdag 18 oktober, 19.30 filmavond in Harlingen.

Woensdag 15 november, 19.30 uur Bolsward. Voorbereiding op advent en kerst. We wisselen ideeën uit en maken plannen. Er zijn allerlei materialen aanwezig.


Woensdag 29 november, 19.30 uur in Joure een thema avond over de vraag ‘Wat is waarheid’.


N.B. Het is lastig een jaar vooruit te plannen. Alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Contact gegegevens: Flora Visser Ds. Touwenlaan 37 8754 BR Makkum 0515-232415 flora.visser@gmail.com


secretariaat van de gemeente: M. Faber Slotwei 8 8804 RB Tzum

e-mailadres: dg.delytsestreek@outlook.com

Info

De Geschiedenis

Zoeken naar

Algemeen